Privacystatement

Truse Heltzel gevestigd te Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17252247, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Truse Heltzel, LVVP-lid (1471) met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Truse Heltzel persoonsgegevens verwerkt:

a.(potentiële) patiënten;

b.bezoekers aan de praktijk van Truse Heltzel;

c.bezoekers van de www.truseheltzel.nl;

d.deelnemers aan bijeenkomsten van Truse Heltzel;

e.alle overige personen die met Truse Heltzel contact opnemen of van wie Truse Heltzel persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2.Verwerking van persoonsgegevens

Truse Heltzel verwerkt persoonsgegevens die:

a.een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Truse Heltzel zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d.een betrokkene zelf persoonlijk heeft verstrekt voor het maken van geluidsopnames-tijdens sessies, skype en/of facetimegesprekken en toepassingen voor e-health, etc.]

3.Doeleinden verwerking

Truse Heltzel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.het verbeteren van de praktijkwebsite www.truseheltzel.nl;

d.het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e.het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.Rechtsgrond

Truse Heltzel verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.Verwerkers

Truse Heltzel kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Truse Heltzel persoonsgegevens verwerken. Truse Heltzel sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.Persoonsgegevens delen met derden

Truse Heltzel deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Truse Heltzel deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.Doorgifte buiten de EER

Truse Heltzel geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Truse Heltzel ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.Bewaren van gegevens

Truse Heltzel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Truse Heltzel hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:

d.bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.Wijzigingen privacystatement

Truse Heltzel kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Truse Heltzel gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Truse Heltzel te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Truse Heltzel door een e-mailbericht te sturen naar truseheltzel@onsbrabantnet.nl].

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Truse Heltzel persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Truse Heltzel door een e-mailbericht te sturen naar truseheltzel@onsbrabantnet.nl]. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).Sinds 2008 vindt de vergoeding plaats in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie): alle activiteiten in het kader van onderzoek en behandeling gemeten over een bepaalde tijd. Een afgesloten DBC wordt verstuurd naar het DBC Informatie Systeem (DIS). Dit landelijk systeem is ontworpen voor statistiekdoeleinden en informatieverwerking. Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Diagnose en behandelsessies worden versleuteld aangegeven. VCD is het automatiseringsbedrijf dat dit verzorgt.

Persoonsgegevens van de cliёnt mogen op basis van de WGBO (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens) niet naar DIS worden verstuurd en ook niet in DIS worden opgeslagen,met uitzondering van: eerste 4 cijfers van de postcode, landcode, geboortejaar en geslacht. Er gaat nooit informatie van DIS naar een zorgverzekeraar.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg, zoals bv. psychotherapie i.v.m. een angststoornis. De zorgverzekeraar is verplicht vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen. Hiervoor bestaat regelgeving.

Mocht u echter bezwaar hebben tegen diagnosevermelding op de factuur naar uw zorgverzekeraar, dan kunt u een privacyverklaring invullen . De factuur en verklaring, worden dan zonder diagnose naar de zorgverzekeraar verstuurd.