Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz–vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft het goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

1. Algemene informatie

2.Werkzaam in

3.Aandachtsgebieden

In mijn praktijk kunnen cliënten vanaf 18 jaar terecht voor uiteenlopende problemen zoals:

-depressieve gevoelens;

-angsten en spanningsklachten, posttraumatische stressklachten , obsessief-compulsieve ang

-persoonlijkheidsproblematiek, zoals een gebrek aan zelfwaardering of zelfvertrouwen, zoals negatieve gedachten over uzelf;

-problemen in het contact met anderen;

-vragen over uw identiteit;

-werk/studie gerelateerde problemen, zoals overbelast voelen of burnout zijn,

-samenwerkingsproblemen, faalangst of onvrede;

-problemen in de relatie met uw partner, ouderschapsproblemen, pré- en postnatale problemen;

-onverwerkte problemen;

-psychosomatische klachten en lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is gevonden.

4.Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG registraties van regiebehandelaren):

G. Heltzel

29033825316 psychotherapie

09033825325 gz psychologie

5.Professioneel netwerk

a. Ik maak gebruik van:

-Huisartsenpraktijken

-Collegepsychologen en psychotherapeuten

-Verpleegkundig specialisten

-GGZ instellingen

-Psychiater

-Arbo-arts

b. Ik werk in mijn netwerk het meest samen met:

-huisartsenpraktijk coevering geldrop

-huisartsenpraktijk atrium geldrop

-huisartsenpraktijk de kleine dommel geldrop

-huisartsenpraktijk papenvoort geldrop

-diverse individuele huisartsen

-collega's psychoanalysezuid

-collega's intervisiegroep: Drs. A.J.Slot: 19002585321, Mw. P. Frere,

-Collega supervisie: Mw. A. Mous

-pyschiaters St. - Annaziekenhuis:

c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

-verwijzing en overleg;

-diagnose en indicatiestelling;

-intervisie;

-supervisie;

-intercollegiale toetsing;

-consultatie;

-medicatie.

d.Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

In de avond en eventueel weekend telefonisch bereikbaar 040 2856407 met antwoordapparaat of via mail: info@truseheltzel.nl

6.Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

-CZ;

-VGZ;

Link(s) naar lijst met gecontracteerde verzekeraars: www.truseheltzel.nl

7.Behandeltarieven

De behandeltarieven,OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: www.truseheltzel.nl

8.Kwaliteitswaarborg

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/dojksof uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteiscritera.pdf

9.Klachten en geschillenregeling

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij T. Heltzel.

Daarnaast kunt u terecht bij een: Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company.

Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl; per telefoon via 088 2341606 of

per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

Bij voorkeur sturen patienten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht & Company

De klachtenregeling is hier te vinden:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de geschillencommissie:

'De Geschillencommissie Zorg in Den Haag'

: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

De geschillenregeling is hier te vinden: www.truseheltzel.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. patienten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Naam vervangend behandelaar:

Drs A. Slot, psychotherapeut a.j. slot@planet.nl

Drs mw P. Frere, psychotherapeut (2) petrafrere@gmail.com

Drs A. Mous, psychotherapeut mous.psy@gmail.com

b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link: www.truseheltzel.nl

12. Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: zie www.truseheltzel.nl

b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid)

13. Diagnostiek

14. Behandeling

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

De psychotherapie is vaak onderwerp van gesprek omdat dit de leidraad is hoe verder te gaan. Er vindt regelmatige evaluatie van de behandeling plaats. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt door het gebruik van vragenlijsten.

Soms wordtde partner bij de behandeling betrokken.

zie www.truseheltzel.nl

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord; Middels verslaglegging in het dossier.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) opwww.GGZkwaliteitsstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Ik evalueer indien het verloop van de behandeling daar aanleiding toe geeft. Bovendien is het psychotherapeutisch proces regelmatig onderwerp van gesprek. Indien nodig aangevuld met testen/psychodiagnostiek via Telepsy.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Door regelmatig aan cln te vragen alle (on)genoegens duidelijk te maken. D.m.v een papieren vragenlijst. Daarnaast via CQI.

15.Afsluiting en nazorg

16.Omgang met patientgegevens

Ondertekening